Algemene voorwaarden Hotel am Martinsberg

Richtlijnen voor hotelaccommodatie Hotel am Martinsberg, Andernach

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van hotelkamers voor woondoeleinden, evenals op alle andere diensten die het hotel voor de klant verricht.

Voor het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij wordt afgezien van § 540 lid 1 zin 2 BGB voor zover de klant een consument is.

De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Totstandkoming van het contract, contractant, verjaringstermijn

Het contract komt tot stand na aanvaarding van de aanvraag van de klant door het hotel. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.

De contractuele partners zijn het hotel en de klant. Indien een derde de reservering heeft gemaakt, is deze samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelaccommodatiecontract, mits het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen.

Alle vorderingen tegen het hotel verjaren een jaar na het begin van de verjaringstermijn volgens § 199 (1) BGB. Schadeclaims verjaren na vijf jaar, onafhankelijk van de kennis. De verjaringstermijnen gelden niet voor vorderingen die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim.

 

Diensten, prijzen, betaling, facturering

Het hotel is verplicht de geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen of voor een vervangende kamer te zorgen.

De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van het hotel voor andere diensten te betalen. Dit geldt ook voor door de klant gebruikte diensten en door het hotel gemaakte kosten aan derden.

De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke btw. Als de periode tussen het afsluiten van twee contracten langer is dan vier maanden en als voor deze diensten algemeen gebruikelijke prijzen in rekening worden gebracht, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen, maar met niet meer dan 5%.

De prijzen kunnen door het hotel worden gewijzigd als de klant achteraf wijzigingen vraagt van het aantal geboekte kamers en/of gasten, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de gasten en het hotel hiermee akkoord gaat.

Hotelrekeningen zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum. Het hotel heeft te allen tijde het recht om opgebouwde vorderingen opeisbaar te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van te late betaling is het hotel gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen tegen de geldende rentevoet van 8% of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, tegen 5% boven de basisrentevoet. Het hotel behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

Het hotel heeft het recht om een passend voorschot of een waarborgsom te vragen bij het afsluiten van het contract of daarna, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen in het contract worden overeengekomen.

De klant kan een vordering van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een onbetwiste en rechtsgeldige vordering.

Het hotel behoudt zich het recht voor om creditcards voor aankomst te verifiëren.

 

Terugtrekking door de klant (annulering, verbreking) en niet-gebruik van hoteldiensten

Voor annulering door de klant van het contract met het hotel is schriftelijke toestemming van het hotel vereist. Als deze niet wordt gegeven, moet de overeengekomen prijs van het contract worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van schending van de plicht van het hotel om rekening te houden met de rechten, rechtsbelangen en belangen van de klant, indien van de klant redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat hij zich dientengevolge aan het contract houdt, of in geval van een ander wettelijk of contractueel recht op opzegging.

Indien het hotel en de klant schriftelijk een datum voor een kosteloze annulering van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de klant de overeenkomst tot deze datum zonder aanspraak op betaling of schadevergoeding door het hotel opzeggen. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, indien hij dit herroepingsrecht niet voor de overeengekomen datum schriftelijk jegens het hotel heeft uitgeoefend, tenzij er sprake is van een herroeping door de klant in de zin van alinea 1 zin 3.

Het hotel heeft het recht om de contractueel overeengekomen vergoeding te eisen en een forfaitaire inhouding te doen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht de contractueel overeengekomen prijs voor logies met of zonder ontbijt te betalen. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de hierboven genoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevorderde bedrag.

 

Annulering door het hotel

Voor zover een kosteloos herroepingsrecht door de klant binnen een bepaalde termijn is overeengekomen, heeft het hotel het recht om zich tijdens deze termijn terug te trekken uit het contract, indien er aanvragen zijn van andere klanten voor de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn herroepingsrecht bij navraag door het hotel.

Indien een overeengekomen aanbetaling ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet of niet tijdig wordt gevraagd in de zin van artikel III nr. 6, heeft het hotel het recht om zich terug te trekken uit het contract.

Bovendien heeft het hotel het recht op buitengewone opzegging van het contract om objectief gerechtvaardigde redenen, bijv. indien overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken; indien kamers gereserveerd zijn met misleidende of valse informatie over belangrijke feiten, zoals de identiteit van de klant of het doel van de reservering; indien het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede werking van het hotel, de veiligheid of de publieke reputatie in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de leiding of de organisatie van het hotel; indien artikel I, nr. 2 geschonden wordt.

Een gerechtvaardigde annulering door het hotel geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

Beschikbaarheid van kamers, levering en teruggave

De klant heeft geen recht op specifieke kamers.

Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 14.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur worden verlaten. Anders zal het hotel 100% van de volledige accommodatieprijs in rekening brengen voor het gebruik van de kamer na het einde van het contract als gevolg van het te laat verlaten van de kamer. Contractuele claims zijn niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak heeft op een vergoeding voor het gebruik.

Tenzij anders overeengekomen, heeft het hotel het recht om gereserveerde kamers na 18.00 uur opnieuw toe te wijzen. De contractpartner kan hieraan geen rechten of aanspraken ontlenen.

 

Aansprakelijkheid van het hotel

Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen die voortvloeien uit het contract met de zorgvuldigheid van een voorzichtig zakenman. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid als het hotel verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim, andere schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig verzuim van typische contractuele verplichtingen van het hotel. Plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Indien zich storingen of gebreken voordoen in de dienstverlening van het hotel, zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra het hotel hiervan op de hoogte is of op verzoek van de klant. De klant is verplicht redelijke inspanningen te leveren om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

De klant is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zaken die door de klant in het hotel zijn gebracht. De aansprakelijkheid vervalt als de klant het hotel niet onmiddellijk na het bekend worden van het verlies, de vernietiging of de beschadiging op de hoogte stelt (§ 703 BGB). Voor de verdere aansprakelijkheid van het hotel zijn de punten 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.

Indien aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaringsovereenkomst. Het hotel is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op het hotelterrein geparkeerde motorvoertuigen of hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. 1, zinnen 2 tot 4 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Wekdienst wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Boodschappen, post en zendingen van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel bezorgt, bewaart en – op verzoek – verzendt dergelijke artikelen tegen een vergoeding. 1, zinnen 2 tot 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepalingen

Wijzigingen van of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te gebeuren. Eenzijdige wijzigingen en aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

De plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.

De exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen met betrekking tot cheques en wissels – is de maatschappelijke zetel van het hotel in handelstransacties. Als een contractant voldoet aan de vereisten van artikel 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van het hotel bevoegd.

Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het conflictenrecht is uitgesloten. Als afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen.

Contante betaling met biljetten van € 500,- is volgens de Duitse bankvoorschriften niet mogelijk. Wij accepteren betalingen met VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS of MAESTRO CARD.